Consolidarea sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală prin POCA 2014-2020

BUCURESTI - 10 decembrie 2018

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a demarat implementarea unui „Sistem Informatic pentru îmbunătățirea capacității de publicare a actelor operatorilor economici, de colaborare între angajați și de asigurare a securității și monitorizării sistemului informatic integrat ce susține procesele de furnizare a serviciilor publice aflate în responsabilitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului” componentă principală în cadrul proiectului „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 - cofinanțat din Fondul Social European selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

În acest sens a fost solicitat și obținut avizul pozitiv  al Comitetului Tehnico – Economic pentru Societatea Informațională, printre atribuțiile căruia se numără și avizarea strategiilor şi proiectelor de informatizare ale instituţiilor publice în vederea asigurării interoperabilităţii sistemelor informatice, a eliminării finanţărilor multiple şi suprapunerilor funcţionale.

Rezultatele acestei componente informatice a proiectului sunt următoarele:

- un sistem de publicitate legală a actelor, integrat și consolidat prin instrumentul informatic al buletinului electronic al registrului comerțului;

- redefinirea proceselor/procedurilor existente pentru publicarea legală a actelor prin instrumentul informatic al buletinului electronic al registrului comerțului și susținerea acestui demers cu un sistem informatic complex;

- un instrument de monitorizare a performanțelor la nivelul sistemului informatic integrat al ONRC;

- un cadru de cooperare implementat cu scopul sprijinirii angajaților ONRC în vederea unificării activităților necesare îndeplinirii atribuțiilor zilnice și periodice, gestionării proceselor interne și a răspunsurilor către mediul de afaceri și administrația publică.

La nivelul ONRC sunt respectate principiile orizontale care sunt aplicate în toate etapele implementării proiectului. Acțiunile aferente “Implementării unui Sistem Informatic pentru îmbunătățirea capacității de publicare a actelor operatorilor economici, de colaborare între angajați și de asigurare a securității și monitorizării sistemului informatic integrat ce susține procesele de furnizare a serviciilor publice aflate în responsabilitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului” vor fi întreprinse cu respectarea principiilor egalității de gen, nediscriminării și cu asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități prin existența infrastructurii necesare la nivelul tuturor sediilor în care își desfășoară activitatea Registrul Comerțului. Prin consolidarea sistemului de publicitate legală privind buletinul electronic al registrului comerțului și a sistemului registrului comerțului se va garanta respectarea principiilor dezvoltării durabile (poluatorul plătește, protecția biodiversității, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, reziliența la dezastre). Totodată, în cadrul proiectului, este asigurată participarea egală, fără nici un fel de discriminare, la diferite activități și reuniuni.   

 

Data de începere a proiectului: 06.06.2018

Perioada de implementare: 24 luni

Valoarea proiectului: 31.794.963,25 lei

Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro