ONRC a demarat cursul de legislație cibernetică, finanțat din fonduri europene

BUCURESTI - 29 noiembrie 2019

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

ONRC, prin proiectul „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 - cofinanțat din Fondul Social European selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, a demarat cursul de formare profesională în domeniul legislației cibernetice.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

În cadrul acestui curs se va realiza formarea profesională a 40 de salariaţi ai Oficiului Național al Registrului Comerțului și ai Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, în două sesiuni, prima sesiune derulându-se în perioada 11-15 noiembrie.

Programul de formare profesională, sub aspectul prezentării conceptelor teoretice și practice, vizează aspecte cuprinse în documente ale Uniunii Europene, precum:

  - Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (Directiva NIS ”Network Internet Security” care stabilește la nivel european un sistem unitar de prevenire și răspuns la incidentele de securitate informatică, având drept scop protejarea și stimularea dezvoltării Pieței Digitale Unice, prin crearea la nivelele naționale a mecanismelor adecvate);
  - REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
  - Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice);
  - DECIZIA (UE, Euratom) 2018/559 A COMISIEI din 6 aprilie 2018 de stabilire a normelor de punere în aplicare a articolului 6 din Decizia (UE, Euratom) 2017/46 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene.

De asemenea vor fi abordate teme privind:

  - Legalitatea prelucrării cu caracter personal;
  - Transferurile sau divulgările de informații neautorizate de dreptul Uniunii Europene;
  - Atacuri cibernetice pentru furtul de date și exemple de infracțiuni cibernetice.

În cadrul fiecărei sesiuni de cursuri este inclusă o prezentare a temelor orizontale asumate de ONRC prin contractul de finanțare, privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen. În cadrul fiecărei  sesiuni de curs se regăsește o prezentare cu tema „Dezvoltare durabilă, egalitate de şanse şi protecţia mediului” care are ca rol conștientizarea participanţilor față de importanţa acestor subiecte în derularea activității lor curente. Totodată, în cadrul proiectului, este asigurată participarea egală, fără nici un fel de discriminare, la toate activitățile și reuniunile.

Obiectivul general al proiectului este realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.

Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  - cunoștințe profesionale și abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește codurile juridice;
  - gradul crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie;
  - implementarea și certificarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție.

 

Data de începere a proiectului: 06.06.2018

Perioada de implementare: 36 luni

Valoarea proiectului (LEI): 31.794.963,25

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 26.702.638,33

Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro