AGIRo cere Federatiilor sindicale din invatamant sa isi defineasca pozitia

BUCURESTI - 1 mai 2009

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Nou aparuta Ordonanta de Urgenta privind statutul si salarizarea absolventilor PIPP certifica atitudinea discriminatorie a statului si a legiuitorului la adresa cadrelor didactice din invatamantul primar si prescolar.

AGIRo cere Federatiilor sindicale din invatamant sa isi defineasca pozitia

Motivul pentru care absolventii cu studii superioare care predau in invatamantul primar si prescolar nu erau retribuiti la fel ca si colegii lor profesori era, pana la infiintarea PIPP, faptul ca licentele dobandite de acestia nu aveau sau aveau prea putina legatura cu profesia. Nemaiavand nici un alt motiv in maneca, la presiunea absolventilor PIPP guvernul a emis o ordonanta de urgenta care certifica statutul de profesori al acestora dar amana salarizarea corespunzatoare la un termen nedefinit. Lucru care nu s-a intamplat si cu alte categorii de cadre didactice de la ciclul gimnazial si liceal carora li s-au acordat drepturile salariale inca de la absolvire. Consideram aceasta forma de amanare a platii unor drepturi salariale un abuz si o discriminare si pentru deschiderea unui conflict de munca cerem sprijinul sindicatelor. In functie de pozitia declarata a acestora vom hotara constituirea unui nou sindicat sau nu. Am adresat o scrisoare tuturor federatiilor sindicaleCătre Federaţiile Sindicale din Educaţie,

AGIRo vine în faţa Dumneavoastră şi vă solicită un răspuns ferm în funcţie de care vom decide asupra unui parteneriat cu Dumneavoastră sau vom demara înfiinţarea de sindicate judeţene ale învăţământului preşcolar şi primar şi o federaţie a învăţământului preşcolar şi primar. Ne-a ajuns răbdarea la capăt. Din pricina noastră sau a Dumneavoastră nu am reuşit până acum să avem un parteneriat în urma căruia să ne simţim reprezentaţi cei din învăţământul preşcolar şi primar şi cu atât mai mult AGIRo ca entitate organizată pe principii federative in care au ales să se regăseasca mulţi dascăli din absolut toate judeţele şi sectoarele capitalei. Picătura care a umplut paharul este OU nr 40 care nu ţine cont de propunerile noastre şi care amână la o dată nedefinită drepturile fireşti ale absolvenţilor PIPP. Nu repet acum argumentele noastre pentru aceste modificări fiindcă vi le-am mai trimis şi vi le pot trimite la cerere.
Vă solicităm să analizaţi adresa de mai jos, să decideţi dacă sunteţi sau nu de acord cu un astfel de angajament al Dumneavoastră, iar în caz afirmativ să ne trimiteţi până luni 4 mai 2009 ora 21 prin fax sau scanat prin e-mail adresa de mai jos datată, ştampilată şi semnată. Doar acest angajament al Dumneavoastră ne mai poate face să nu demarăm începând de marţi 5 mai 2009 procedura înfiinţării de sindicate judeţene ale învăţământului preşcolar şi primar şi o federaţie a învăţământului preşcolar şi primar.

Cu deosebită consideraţie şi cu scuze faţă de tonul la care ne obligă situaţia,
Viorel Dolha
preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din RomâniaFEDERAŢIA

Nr
Către Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România,

1.Ne angajăm să susţinem modificarea OU nr 40 în forma propusă de AGIRo şi care este anexată în finalul prezentei adrese.
2.Cel târziu marţi 5 mai 2009 vom trimite în numele federaţiei noastre această solicitare de modificare a textului OU nr 40/2009 către MECI şi Guvernul României.
3.Vom solicita MECI să ceară guvernului amendarea textului tot printr-o OU (aceasta fiind calea cea mai rapidă de reglementare). Vom comunica AGIRo adresele pe care le vom trimite instituţiilor competente si raspunsul de la acestea.
4.Vom include solicitările AGIRo privind modificarea OU nr 40 ca punct în conflictul de muncă declanşat. Vom consulta AGIRo înaintea declanşării altor eventuale conflicte de muncă.
5.În cazul că demersurile de mai sus nu vor avea succes vom susţine în faţa comisiilor parlamentare de resort amendarea OU nr 40/2009 cu ocazia trecerii ei prin Parlament. Vom comunica AGIRo adresele pe care le vom trimite acestor comisii şi răspunsul de la ele, vom delega şi un reprezentant desemnat de AGIRo să participe în numele nostru cu ocazia discutării în parlament a acestei OU fiindcă ea reglementează în special probleme ale învăţământului preşcolar şi primar.
6.Ne vom consulta cu AGIRo şi în privinţa pachetului legilor educaţiei şi îi vom comunica variantele primite de la MECI. Propunerile noastre le vom comunica AGIRo spre consultare înainte de a le depune instituţiilor decidente sau Comisiei de Dialog Social.
7.Vom invita reprezentantul AGIRo la evenimentele majore ale federaţiei noastre şi vom recomanda sindicatelor membre să facă acelaşi lucru la nivel judeţean. Vom invita AGIRo şi la conferinţele noastre de presă când pe agendă vor fi teme privind învăţământul primar.
8.Suntem de acord să încheiem cu AGIRo înainte de al XXX-lea său congres de la finele lunii august un parteneriat pe termen lung în care să articulăm rolurile noastre ca federaţie sindicală, respectiv asociaţie profesională. Aşteptăm de la AGIRo să transmită membrilor săi şi să publice în revistele sale tipărite sau electronice demersurile făcute de federaţia noastră în sprijinul celor din învăţământul preşcolar şi primar şi comunicatele federaţiei noastre.
9.Numim pe ... responsabil de relaţia federaţiei noastre cu AGIRo.

Preşedintele Federaţiei ....Anexă
Amendamentele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România şi ale Federaţiei .... cu caractere roşii cursive şi boldate pe textul OU nr 40/2009
OUG nr. 40/2009 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 286 din 30 aprilie 2009
Avand in vedere necesitatea includerii studiilor universitare de licenta si a studiilor universitare de masterat printre conditiile necesare pentru ocuparea functiei de profesor in invatamantul preuniversitar si a unor functii didactice auxiliare din invatamantul preuniversitar, tinand seama de faptul ca primele promotii au finalizat in acest an ciclul I de studii universitare de licenta, tinand cont de nevoia de a oferi absolventilor ciclului inferior al liceului posibilitatea de a obtine o certificare a calificarii profesionale obtinute, in situatia in care decid sa nu mai continue studiile in ciclul superior al liceului, dupa incheierea invatamantului obligatoriu,
pentru asigurarea conditiilor de acces egal la piata muncii si pentru identificarea unor solutii optime de combatere a efectelor crizei economice,
pentru eliminarea situatiilor discriminatorii aparute prin aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
luand in considerare faptul ca, potrivit Calendarului miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5742/2008, cu modificarile ulterioare, se deruleaza activitatile privind constituirea catedrelor, incadrarea personalului didactic titular si vacantarea posturilor didactice/catedrelor pentru sesiunea de pretransferare si transferare pentru restrangere de activitate,
intrucat toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 23, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
\\\\\\\'(5) Absolventii ciclului inferior al liceului care sustin si promoveaza examenul de certificare a competentelor profesionale dobandesc certificat de calificare profesionala nivel 2.
(6) Modul de organizare si desfasurare a examenului de certificare a competentelor profesionale se stabileste prin metodologie elaborata si aprobata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si se da publicitatii pana la data inceperii anului scolar precedent examenelor.\\\\\\\'

2. La articolul 151 alineatul (2), se elimina litera c), iar literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
\\\\\\\'a) educatoare, institutori, profesori pentru invatamantul prescolar - in invatamantul prescolar;
b) invatatori, institutori, profesori pentru invatamantul primar - in invatamantul primar;\\\\\\\'.

Art. II
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

\\\\\\\'a) in invatamantul prescolar: educator/educatoare; institutor/ institutoare; profesor pentru invatamantul prescolar, cu salarizarea pentru noile incadrari incepand cu luna urmatoare celei in care prezenta OU a fost publicata in Monitorul Oficial cu stabilirea salarizarii prin legea salarizarii unitare a bugetarilor;
b) in invatamantul primar: invatator/invatatoare; institutor/ institutoare; profesor pentru invatamantul primar; profesor cu salarizarea pentru noile incadrari incepand cu luna urmatoare celei in care prezenta OU a fost publicata in Monitorul Oficial cu stabilirea salarizarii prin legea salarizarii unitare a bugetarilor;\\\\\\\'

2. La articolul 7 alineatul (1), litera c) va avea un nou cuprins, dupa litera c) se introduce litera c1), iar dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele h) si i), cu urmatorul cuprins:
„c) pentru funcţia de institutor – absolvirea cu examen de diplomă a colegiului universitar pedagogic ori absolvirea liceului pedagogic sau a unei scoli echivalente, urmată de absolvirea cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior de scurtă durată
c1) pentru funcţia de profesor în învăţământul prescolar si primar – absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă în specializarea pedagogia invatamantului primar si prescolar ori absolvirea colegiului universitar pedagogic, a liceului pedagogic sau a unei scoli echivalente urmată de absolvirea cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată;

\\\\\\\'h) functiile didactice prevazute la lit. c), d), f) si g) se pot ocupa si de persoanele care au absolvit cu diploma ciclul I de studii universitare de licenta sau ciclul II de studii universitare de masterat in profilul postului, cu conditia -pentru absolvenţii altor licee decât cele pedagogice sau ai colegiilor universitare pedagogice- detinerii a minimum 30 de credite de studiu transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic;

i) functiile didactice prevazute la lit. e) se pot ocupa si de persoanele care au absolvit cu diploma ciclul II de studii universitare de masterat in profilul postului, cu conditia -pentru absolvenţii altor licee decât cele pedagogice sau ai colegiilor universitare pedagogice- detinerii a minimum 60 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic.\\\\\\\'

3. La articolul 8, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
\\\\\\\'i) functiile didactice auxiliare prevazute la lit. a), b), e), g) si h) se pot ocupa si de persoanele care au absolvit cu diploma ciclul I de studii universitare de licenta sau ciclul II de studii universitare de masterat in profilul postului.\\\\\\\'

4. La articolul 10 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
\\\\\\\'a) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin desfiintarea unor unitati scolare; transferul se efectueaza respectand prevederile art. 7, care se aplica in mod corespunzator;
b) pretransferarea personalului didactic, la cerere, in aceeasi localitate sau in localitatea unde isi are domiciliul, respectand prevederile art. 7, care se aplica in mod corespunzator;\\\\\\\'.

5. La articolul 10 alineatul (1), dupa litera b) se introduc doua noi litere, Iiterele b^1) si b^2), cu urmatorul cuprins:
\\\\\\\'b^1) pretransferarea la cerere si transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin desfiintarea unor unitati scolare se realizeaza si din mediul rural in cel urban, daca persoana respectiva a obtinut media minim 7 la concursul de titularizare sau daca avea media minim 7 la repartitia guvernamentala;
b^2) pretransferarea la cerere si transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin desfiintarea unor unitati scolare se realizeaza si intre nivelurile de invatamant, cu conditia suplimentara a parcurgerii unui program de perfectionare/formare continua in ultimii 5 ani;\\\\\\\'.

Despre Creative MEdia & Art

Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România (AGIRo) este (conform statutului) „o asociaţie non-guvernamentală, nonprofit, independentă, cu beneficiu public, continuatoare a Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România cu statut autentificat de Tribunalul Ilfov cu nr. 12686/1927 prin sentinţa nr. 39/30 iunie 1927 (de atunci în România Ziua Învăţătorului este 30 iunie) şi înscrisă în registrul persoanelor juridice nr. 354/1927; cu activitatea abuziv întreruptă în 1945 şi reactivată prin hotărârea celui de al XXVIII-lea Congres Naţional al Învăţătorilor din România şi al Învăţătorilor Români de peste Hotare de la Arad din 28-29 octombrie 2006”.
AGIRo funcţionează ca o federaţie având în jumătate din judeţele României asociaţii judeţene ale învăţătorilor care sunt membre AGIRo (13 membre fondatoare, celelalte aderând ulterior), iar în cealaltă jumătate a judeţelor sucursale judeţene ale AGIRo. Mai avem sucursale în alte 7 state în care există comunităţi româneşti.
Înainte de instaurarea regimului comunist AGIRo avea un patrimoniu uriaş. Liderii AGIRo au sfârşit în închisorile comuniste. AGIRo avea imobilele sale (case ale învăţătorului) în toate judeţele României, băncile sale în toate judeţele României, librăriile sale, case de odihnă.
Conform statutului „Membrii Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România se asociază în scopul cultivării spiritului de solidaritate, al ridicării prestigiului şcolii şi al cadrelor didactice, al recuperării tradiţiei asociative învăţătoreşti începută la 1869 şi a patrimoniului istoric al asociaţiei, al creşterii eficientei actului educativ prin dezvoltare profesională, ameliorarea legislaţiei, a programelor, a manualelor şi a materialului didactic, al promovării şi apărării drepturilor şi libertăţilor omului, al progresului comunităţii din care fac parte şi al comunităţii românilor de peste hotare şi al promovării intereselor morale, sociale şi materiale ale membrilor.
AGIRo este semnatară a Pactului naţional pentru educaţie.

ASOCIAŢIA GENERALĂ A
ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA
str. Mucius Scaevola nr.9, Arad,
TEL 0744195155, 0723259290 fax 0357815274
asociatiainvatatorilor@gmail.com ; vioreldolha@yahoo.com
adina.cristina@gmail.com