UNTRR PROTESTEAZĂ ÎMPOTRIVA TRATAMENTULUI DISCRIMINATORIU DIN UNGARIA

BUCURESTI - 11 ianuarie 2010

Comunicat tip General in ONG

Acest Comunicat este disponibil şi în limbile engleză şi maghiară

Sub pretextul unor controale de rutină privind siguranţa traficului rutier, autorităţile ungare sancţionează abuziv, cu precădere transportatorii români.

Motivând încălcarea cu precădere de către aceştia a legislaţiei ungare în vigoare, aşa cum rezultă din statistici, autorităţile ungare dau dovadă de exces de zel aplicând amenzi companiilor de transport româneşti mult mai mari decât cele prevăzute în Ordonanţa de Guvern nr. 156/2009 (VII. 29.), uneori chiar pentru motive imaginare.

Se poate spune chiar că statul ungar se finanţează pe spatele transportatorilor rutieri din România, prin amenzile fără acoperire legală - de 2-4 ori mai mari, sau amenzi ilegale pentru motive imaginare, colectate pe loc (camioanele sunt blocate până la plata amenzilor). Autorităţile ungare sugerează celor care se consideră nedreptăţiţi să conteste în instanţă amenzile respective care, în majoritatea cazurilor, sunt cuprinse între 800 şi 2000 euro.

UNTRR consideră că siguranţa rutieră reprezintă o prioritate pentru activitatea tuturor factorilor implicaţi în transportul rutier dar nu poate accepta vânarea transportatorilor români pe teritoriul Ungariei.

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România consideră că tratamentul la care sunt supuşi transportatorii români la tranzitarea Ungariei este discriminatoriu, protestează vehement şi solicită autorităţilor ungare revizuirea acestui tratament. Totodată, UNTRR solicită autorităţilor române o mai mare implicare în soluţionarea acestei probleme, în cadrul dialogului dintre cele două ţări.

Având în vedere că 95% din operaţiunile de transport internaţional ale transportatorilor români sunt intracomunitare, iar dintre acestea 90% se realizează cu Statele Membre din vestul Europei, necesitând astfel tranzitarea Ungariei, se impune luarea unor măsuri de urgenţă pentru normalizarea tratamentului la care sunt supuşi transportatorii români de către autorităţile din Ungaria.

PRESS RELEASE


THE NATIONAL UNION OF ROAD HAULIERS FROM ROMANIAN PROTESTS AGAINST THE DISCRIMINATORY TREATMENT OF ROMANIAN HAULIERS IN HUNGARYOn the ground that they are carrying routine checks on the road traffic safety, the Hungarian authorities abusively apply sanctions particularly to Romanian hauliers.

As the statistics show, the Hungarian authorities are making great show of zeal, justifying that the Romanian hauliers usually infringe the Hungarian legislation in force, applying to Romanian transport companies fines much higher than those provided for by Government Ordinance no. 156/2009 (VII. 29.), sometimes even for imaginary reasons.

It can be said that through the illegal fines – 2 to 4 times higher than the legal ones – or that through the illegal fines applied for imaginary reasons and levied on the spot – the trucks are impounded until the fine is paid – the Hungarian state finance itself batting on the Romanian road hauliers. The Hungarian authorities suggest to those who considers themselves wrongly treated to contest before the Court these fines, which usually are between 800 and 2 000 EURO.

UNTRR considers that road safety represents a priority for all the road transport stakeholders work, but it cannot accept the Romanian hauliers to be hunted on the Hungarian territory.

The National Union of Road Hauliers from Romania considers the treatment to which the Romanian hauliers are subject when crossing Hungary as discriminatory, inveighs against it and requests the Hungarian authorities to review it. At the same time, UNTRR requests the Romanian authorities a larger involvement in solving this problem in the framework of bilateral dialogue between the two countries.

Taking into account that 95% of international transport operations of the Romanian hauliers are intra-community, out of which 90% are carried with the Member States from the Western Europe, thus involving the transit through Hungary, urges the need for prompt actions in order to bring to normal the way Hungarian authorities are treating the Romanian hauliers.
SAJTÓKÖZLEMÉNY


A ROMÁNIAI SZÁLLÍTÓK NEMZETI EGYESÜLETE (UNTRR)
ÁLLÁST FOGLAL A MAGYARORSZÁGI DISZKRIMINATÍV KEZELÉS ELLEN


A magyarországi hatóságok, a közúti forgalom biztonságát célozó rutin ellenőrzések érvelése alatt, visszaélően, főleg a román szállítókat büntetik.

A magyar érvényben levő törvényhozás megszegésére hivatkozva, a statisztikák szerint a magyarországi hatóságok túlbuzgóan járnak el és a 156/2009 (VII. 29.) Kormányrendeletben megszabott bírságoktól nagyobb pénzbírságokat szabnak ki a román szállítótársaságok felé, egyesek pénzbírságokat pedig képzeletbeli okokra alapozzák.

Azt lehet mondani, hogy a magyar állam a román közúti szállítócégek terhére, helyben kifizetendő (a teherautók levannak foglalva a bírságok kifizetéséig), törvényes fedezet nélküli – 2-4-szer nagyobb bírságok által, vagy képzeletbeli okokra alapozott törvénytelen bírságok által finanszírozza magát. A magyarországi hatóságok azt javasolják azoknak, akik úgy vélik, hogy jogtalanul jártak el velük, hogy nyújtsanak be fellebbezést a bíróságra a 800 és 2000 Euró közötti értékű bírságok kiszabása ellen.

Az UNTRR úgy véli, hogy a közúti forgalom elsőbbrendű fontosságú a közúti forgalomban résztvevő minden tényező számára, de a román szállítók Magyarország területén való vadászata elfogadhatatlan.

A Romániai Szállítók Nemzeti Egyesülete azon az állásponton van, hogy a kezelés amely a román szállítókat érinti a Magyarország területét való átmenő forgalom alkalmával, az diszkriminatív jellegű, keményen ellenáll és felkéri Magyarország hatóságait, hogy e kezelést módosítsák. Ugyanakkor, az UNTRR felkéri a Magyarországi hatóságokat, hogy komolyabban foglaljanak álláspontot e probléma megoldásában a két ország közötti dialógus keretén belül.

Figyelembe véve, hogy a román szállítók nemzetközi szállítmányainak 95 százaléka közösségbeli és hogy ezeknek 90 százaléka Európa nyugati részében elhelyezkedő Tagállamok felé irányul, ami Magyarország területén való átmeneti forgalmat igényel, sürgős intézkedések szükségesek a román szállítókat érintő magyar hatóságok által gyakorolt kezelés normalizálására.

Despre Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania

UNTRR - Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) este o organizaţie profesională şi patronală neguvernamentală, independentă, apolitică, fondată în 1990 pe principii democratice, care promovează şi apară interesele transportatorilor rutieri pe plan intern şi internaţional, înregistrând de la înfiinţare până în prezent peste 13.000 de membri - operatori care efectuează transporturi interne şi internaţionale de marfă şi persoane.
ioana.ciorzan@untrr.ro
ioana.ciorzan@untrr.ro